För pedagoger i förskola

Vilka frågor tas upp i Expedition hälsas material?

Expedition hälsas material stöttar er i arbetet med frågor kring hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.

Varför är det viktigt att arbeta med dessa ämnen?

Barn är tidigt nyfikna på frågor som rör kroppen, känslor, sinnen, relationer, normer och andra livsfrågor. Därför är det viktigt att vuxna som möter barn i förskolan har kunskap och metoder för att bejaka barnens nyfikenhet och intresse för dessa frågor. Barn har rätt att tidigt i livet få förutsättningar att utveckla sin identitet och känna sig trygga i den, samt lära sig om sin kroppsliga och personliga identitet. Förskolans verksamhet ska också hjälpa barnen att skapa tillitsfulla relationer och ska stimulera barnens intresse för hälsa och välbefinnande (lpfö18).

Enligt förskolans läroplan ska förskolan:

”(…)ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”    lpfö18

Barn har rättigheter som rör frågorna både i läroplanerna för förskolan och ännu tydligare i skolan samt i barnkonventionen som nu är lag sedan 2020. Även diskrimineringslagen berör barnen i förskolan liksom alla människor i Sverige.

För att guida i vilken kunskap barn har behov av och rätt till har WHO och Unesco tagit fram riktlinjer för olika åldrar.

Riktlinjerna bygger på forskning som ser vad barnen har behov av att veta och hur det påverkar ur både perspektiv som skyddar dem från övergrepp och som främjar deras hälsa och välbefinnande nu såväl som i framtida vuxen ålder.

I Sverige är Sexualitet, samtycke och relationer ett brett och obligatoriskt kunskapsområde genom hela skolgången från förskoleklass. Det innebär att vi behöver arbeta förberedande med detta redan i förskolan, precis som vi gör med skolans andra kunskapsområden som exempelvis matematik. I skolan ska kunskapsområdet behandlas av alla ämnen och det kan vi ta fasta på även i förskolan. Det arbete vi gör förberedande för naturkunskapen och samhällskunskapen kan samtidigt överlappa med förberedande arbete kring sexualitet, samtycke och relationer, till exempel med arbete om kroppen, om normer och när vi guidar barnen i samspelet i leken.

 

Barn har väldigt olika förutsättningar både individuellt och utifrån olika parametrar i uppväxtvillkor och resurser i familjen. De tillbringar många timmar av sin uppväxt i förskolan och det är därför naturligt att förskolan är en plats där barnens utforskande kring hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer sker. Förskolan är en plats där kunskap om barns utveckling och lärande är centralt och en likvärdighet kan erbjudas för alla barn oavsett vika villkor som finns i hemmet. Därför är det viktigt att vuxna i förskolan är kunniga och trygga i att möta barnen i deras utforskande, så att barnen kan få en trygg grund att stå på både idag och i framtiden.

Barn har en medfödd nyfikenhet för sin omgivning, och detta inkluderar kroppen – dess utveckling och funktioner, relationer, sexualitet, känslor, sinnen och normer. Och det är vuxenvärldens ansvar att möta barnens nyfikenhet, kunskapstörst och frågor på ett bejakande vis, utan skam för att barnen ska få ett tryggt förhållande till sig själva och sin omgivning.

Dock är det inte alltid så lätt att veta hur en kan börja arbeta med dessa frågor. Barns hälsa utifrån rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer kan vara laddade frågor och vi som vuxna bär med oss en massa föreställningar och erfarenheter som påverkar hur vi kan möta barnen i deras lärande. Expedition hälsa vill med våra metoder och övningar stötta pedagoger i den viktiga undervisningen kring dessa frågor. Hänvisning till materialet

Hur kan vi arbeta kring dessa frågor med barn i förskolan?

Det viktigaste är att prata om det! Ifall vi inte har tillräcklig kunskap för att känna oss trygga i vad som är en bra nivå för barnen så är en bra grund att kolla av med barnen själva, var deras kunskap är och vad de undrar över. När vi utgår ifrån vad barnen själva behöver för kunskap i sina liv så vet vi att vi lägger oss på den nivån de själva är.

 

Nästa steg är att ta reda på saker både själva och tillsammans med barnen (beroende på vad det gäller), precis så som vi gör med alla andra teman vi arbetar med i förskolan.

Viktiga grunder att ha med oss in i arbetet är att ha ett normkritiskt språk och tankesätt, så att vi inkluderar och får så många barn som möjligt att känna sig, sin situation och sin framtid, representerad. Det är också grundläggande att ha en så kallad friskingång, det vill säga att prata och svara utifrån barnens frågor på ett livsbejakande sätt och fokusera på positiva, främjande aspekter. Alltså så att inte allt arbete handlar om risker och vad som är farligt och barnen behöver skyddas ifrån – de har också rätt till ett härligt liv med positiva relationer och en trygg identitetsutveckling. Detta uppnår vi enligt forskningen bäst genom relationell pedagogik, eftersom trygga positiva relationer öppnar för möjligheterna att ställa alla olika typer av frågor och förvänta sig respektfulla informativa svar.

Genom Expedition hälsas material får ni en rad övningar kring olika aspekter av hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer som stöd och metod att möta barnen på ett ålders- och mognadsanpassat sätt. Övningarna skapar underlag för reflektioner tillsammans med barnen genom , film, lek, spel, drama och pyssel med mera. Allt för att ge barn förutsättningar för sin identitetsutveckling, språkutveckling samt inflytande och delaktighet.