Om oss

 

 

Expedition Hälsa arbetar med barns rätt till hälsa, med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer!

Vilken organisation ligger bakom projektet?

Jämlikt.nu – en förening för förändring!  

Jämlikt.nu arbetar för att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Under åren har föreningen varit initiativtagare och projektägare till flera olika projekt samt genomfört olika utbildningar, där Expedition hälsa är ett av de senaste projekten. Föreningen verkar för normkritik, inkludering och handlingskraft. Läs mer om Jämlikt.nu här: www.jamlikt.nu

Hur ska metoden tas fram?

Vi har tillsammans med barn i åldern 4-10 år och med förankring i forskning och läroplaner för för– och grundskola arbetat fram metodmaterialet. Det har också testats av pedagoger samt genomlysts under framtagandet av såväl pedagoger, sexologer som av flertalet organisationer , som t ex RFSU och Rädda Barnen Region Syds olika perspektiv. 

Varför är det viktigt att prata med barn om rätten till hälsa?

För att barn ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa, en rättighet barn har enligt Barnkonventionen artikel 24, så är det viktigt att barn får tillfälle att prata om hela sin hälsa. Tidiga samtal och kommunikation om hälsa så som rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer har stor betydelse på för barns hälsa genom hela deras liv.  Det är en viktig del för att ge barn förutsättningar för en hälsosam sexuell utveckling.  Här ser vi att förskolans och skolans pedagoger har en viktig roll i att introducera kunskap till alla barn, vilket Expedition Hälsa stöttar. 

Barn är från en tidig ålder nyfikna och har tankar och frågor kring många olika livsfrågor inklusive sexualitet, sexuell hälsa och utveckling. Forskning visar att barn ofta inte får det stöd och den information som de behöver under sin uppväxt för att nå bästa möjliga hälsa och utveckling, vilket i sin tur kan resultera i psykisk och fysisk lidande senare i livet. Det har Expedition Hälsa uppmärksammat och vill vara med och förändra. Genom att hjälpa vuxna att öppna upp för fler samtal med barn i dessa frågor så stöttar vi barns kunskapsinhämtning och ger dem fler möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa. 

 

Pedagogik

Barn har rätt att få kunskap om hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. I förskolan och skolans läroplaner berörs samtliga teman, vilket belyser den betydelse de har under skolgång såväl som livslängd. Expedition Hälsa arbetar med att stötta förskolor och skolors undervisning i just dessa frågor, och tillhandahåller material och kompetensutveckling för personal.

I förskolan ska undervisningen främja barns utveckling, hälsa och välmående och stimulera till intresse för hälsa. Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att få utveckla sin identitet och uppmärksamma livsfrågor som berör barnens vardag, och barnen ska ges möjlighet att utforska och förstå kroppslig och personlig integritet samt utveckla en kroppsuppfattning. Förskolan ska även ge barnen möjlighet att utveckla tillitsfulla relationer, empati och omtanke (Lpfö 18).    

Inom grundskolan ska barn återkommande under hela skolgången få lära sig om sexualitet, samtycke och relationer och undervisningen ska främja barns hälsa och ge förståelse för rättigheter, samtycke, maktstrukturer, jämställdhet, kroppslig och personlig integritet med mera (Lgr22).  

Sexualitetsutveckling

Alla människor föds med en inneboende sexualitet, den är en del av våra liv, en del av att vara och att utvecklas som människa. Sexualiteten finns i oss och detsamma gäller för barnen. Som vuxna kan vi se tillbaka på våra första sexuella relationer och förstå värdet av att dessa sker i trygghet, och med kunskap och förståelse av både hur kroppen fungerar samt reagerar och vilka gränser vi vill sätta för vår kroppsliga integritet. Sexualiteten är en viktig del av livet och beror frågor som social interaktion, identitet, självkännedom, samhällsnormer, utsatthet samt utveckling och aktörskap.

Världshälsoorganisationen (WHO) uttrycker tydligt i sina förslag att sexualkunskap bör introduceras tidigt och därefter ske kontinuerligt under hela barndomen. En tidig introduktion förser barn med en grundläggande förståelse och kunskap, vilket i sin tur stärker barns möjligheter att göra självständiga val under livslängden. Expedition Hälsa lutar sig mot den expertis som finnns i form av rekommendationer och skrifter från WHO, UNESCO, Folkhälsomyndigheten samt rättigheter från lagar så som Barnkonventionen. Det som framkommer är en gemensam önskan om att alla barn ska växa upp med en öppen kommunikation kring sexologiska frågor.