För pedagoger i förskolan

 

Varför är det viktigt att arbeta med frågor kring hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer i förskolan? 

Enligt förskolans läroplan ska förskolan:

”(…)ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”    lpfö18 

Barn har en medfödd nyfikenhet för sin omgivning, och detta inkluderar kroppen – dess utveckling och funktioner, relationer, sexualitet, känslor, sinnen och normer. Och det är vuxenvärldens ansvar att möta barnens nyfikenhet, kunskapstörst och frågor på ett bejakande vis, utan skam för att barnen ska få ett tryggt förhållande till sig själva och sin omgivning.  

Barn befinner sig många timmar av sin uppväxt i förskolan och det är därför naturligt att förskolan är en plats där barnens utforskande kring hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer sker. Därför är det viktigt att vuxna i förskolan är kunniga och trygga i att möta barnen i deras utforskande, så att barnen kan få en trygg grund att stå på både idag och i framtiden.  

Dock är det inte alltid så lätt att veta hur en kan börja arbeta med dessa frågor. Barns hälsa utifrån rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer kan vara laddade frågor och vi som vuxna bär med oss en massa föreställningar och erfarenheter som påverkar hur vi kan möta barnen i deras lärande. Expedition hälsa vill med våra metoder och övningar stötta pedagoger i den viktiga undervisningen kring dessa frågor.  

Hur kan vi arbeta kring dessa frågor med barn i förskolan?  

Det är viktigt att tidigt i livet samtala med barn om hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer och att göra detta på ett åldersanpassat sätt, utifrån de frågor och föreställningar barnen har. Dels kan det handla om att hjälpa barnen utveckla sitt språk (och därmed också förståelse) för dessa frågor – läs böcker, ritprata, sjung, samtala med barnen vid övningar. Hjälp barnen bygga ett ordförråd och förmåga att uttrycka sig kring hälsa, rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Skapa kreativt tillsammans med barnen – använd färg, lera, glitter, papper och annat spännande material till övningar och pyssel. Spela spel och lek lekar som belyser frågorna. Och lyssna på barnens önskemål, tankar och feedback på vad de vill lära sig mer om. Låt barnen på olika vis få inflytande över den undervisning ni ger dem. 

Kontakta oss!