För rektorer i förskola

Som rektor i skolan har du en viktig roll. Hur du leder och stöttar din personals arbete med barn påverkar och gör skillnad!

Rätt förutsättningar.

Du ansvarar för att rätt förutsättningar finns för undervisningen och att pedagogerna har den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna bemöta barns nyfikenhet. Hälsa, kropp, identitet, rättigheter, samtycke och relationer är några av de ämnen som barn tidigt i livet vill och behöver lära sig mer om. Det är därför viktigt att vuxna runt om barnen har kunskaper och känner sig trygga inom dessa områden.

Det finns olika sätt att förse barn med förutsättningar för en hälsosam utveckling, bland annat genom åldersanpassad information och kunskap av de ämnen som riktar sig kring dessa frågor. Världshälsoorganisationen (WHO) skiljer mellan två typ av källor – formella källor, såsom omfattande/ holistisk sexualundervisning, och informella källor, såsom föräldrar och vänner. Både formella och informella källor är nödvändiga och bör komplettera varandra, särskilt med tanke på att deras betydelse kan variera under en människas livstid. Professionella aktörer spelar en viktig roll i att förmedla kunskap om frågorna, eftersom informella källor sällan är tillräckliga för barn och ungdomar.

 

 

 

Rätt information och kunskap.

Som rektor har du ett extra ansvar för att pedagogerna i förskolan kan ge barnen rätt information och kunskap i dessa frågor och att undervisningen utformas på ett åldersanpassat sätt som stöttar barnens behov och rättigheter. Gärna med en tydlig förankring i Barnkonventionen samt de riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) och UNESCO ger för undervisning av barn i förskoleålder i dessa frågor.

Expedition hälsa har material och metoder för att pedagoger i förskolan ska kunna ge undervisning till barnen i frågor som rör hälsa  med fokus på rättigheter, identitet, kropp, känslor, samtycke, samspel och relationer. Vi erbjuder även kompetensutveckling i dessa frågor.

Varför är det viktigt för pedagoger att ha kunskap?

Rätten till information och kunskap är viktigt för att förbättra befolkningens hälsa och rättigheter och förskolor spelar en viktig roll för att främja hälsa. I Sverige är Sexualitet, samtycke och relationer ett brett och obligatoriskt kunskapsområde genom hela skolgången från förskoleklass. Det innebär att vi behöver arbeta förberedande med detta redan i förskolan, precis som vi gör med skolans andra kunskapsområden som exempelvis matematik. I skolan ska kunskapsområdet behandlas av alla ämnen och det kan vi ta fasta på även i förskolan. Det arbete vi gör förberedande för naturkunskapen och samhällskunskapen kan samtidigt överlappa med förberedande arbete kring sexualitet, samtycke och relationer, till exempel med arbete om kroppen, om normer och när vi guidar barnen i samspelet i leken.

Som en person nära barn finns det möjlighet att pedagoger kan vara den första personen ett barn kommer till med frågor eller nyfikenhet. Barn är naturligt nyfikna och lära sig ständigt om sig själva och sin omgivning, vilket leder till många frågor och fantasier som vi kan förbise i vårt dagliga liv. Det är dock viktigt att förstå grunderna i dessa ämnen så att barn känner sig bekväma med att prata med dig och ställa frågor. Genom att ge pedagoger en djupare förståelse för frågorna, kan de skapa en trygg miljö där barnen kan lära sig om sina hälsa, kroppar, relationer, identiteter och rättigheter. Det bidrar också till att förebygga våld och utsatthet

Förskolan har ett ansvar att främja hälsa och välmående bland barnen, vilket innebär att stärka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Alla som arbetar i verksamheten ansvarar för att barnen ska må bra, utvecklas och lära sig, och både förskolan och skolan ska uppmärksamma hälso- och livsfrågor

Hur ser undervisningen i dessa frågor ut i Sverige?

Sverige har en lång historia av sexualundervisning. Ända sedan tidigt 1900-tal har det funnits en strävan att alla barn ska få ta del av undervisning om sexualitets frågor. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var tidigt drivande i frågan och under 1930-talet tog RFSU med Elise Ottesen Jensen i spetsen över stafettpinnen kring sexualundervisning. Under 1940-talet skapades riktlinjer för grundskolan och gymnasiet. År 1955 blev Sex- och samlevnadsundervisning  obligatorisk för elever i Sverige och på grund av läroplansändringarna den 1 juli 2022 byttes namn till Sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen syftar till att ge elever en helhetsbilder av sexualitet och relationer och att säkra att barn och unga skulle vara välinformerade kring frågor som rör biologiska, sociala och moraliska aspekter av sexualitet.

Förskolans uppdrag innebär ett ansvar för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin identitet i trygghet och att få förståelse för sin kroppsliga och personliga integritet. Identitet och kroppslig integritet är ämnen som finns inom sexualitets begreppet och går hand i hand med den sexualundervisning barn i förskola behöver få med sig.

Lpfö18

“Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. (…) Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (…) Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

Vad säger de nuvarande riktlinjerna och lagarna?

Förskolan spelar en viktigt roll i att främja barns hälsa och välbefinnande, och en viktig del av detta är undervisningen i ämnen som rör hälsa, kroppen, känslor, samspel, relationer och normer. Enligt FNs barnrättskommitté ska undervisning i sexuell hälsa och reproduktion vara tillgänglig för alla barn, oavsett kön, och bör inkludera kunskap om kroppen, känslor, mognadsprocesser, samspel, relationer och normer. Barn har rätt till information och undervisning om dessa ämnen enligt barnkonventionen, som gäller för alla barn oavsett ålder.

Världshälsoorganisationen (WHO) och UNESCO har utarbetat riktlinjer och handledningar för omfattande / holistisk sexualundervisning för barn i olika åldrar, inklusive för de yngre åldersgrupperna. För yngre barn handlar undervisningen bland annat om att främja självkännedom, trygghet, förståelse för kroppen och förmågan att kommunicera och skapa relationer. Det finns också betoning på att främja barns känslomässiga utveckling, vilket är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. Genom att ge barn möjligheter att förstå och uttrycka sina känslor kan vi bidra till deras kognitiva utveckling och främja hälsa och välbefinnande på lång sikt.

LPFÖ18
“Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att
den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.”

Vilken typ av utbildning finns tillgänglig för pedagoger?

Under de senaste åren har många viktiga insatser och förändringar genomförts inom undervisningssystemet. Undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer är idag mer integrerad i olika ämne än tidigare, och flera kompetenshöjande insatser har genomförts. Trots att dagens läroplaner ger goda förutsättningar för en holistisk och mångfacetterad undervisning finns det fortfarande utmaningar med likvärdighet och kvalitet i undervisningen.

För att ta itu med dessa utmaningar behöver pedagoger och andra yrkesgrupper inom förskolan öka sin kompetens och känna sig trygga i att hantera dessa frågor. Det är därför viktigt att kunskap och förståelse för sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter integreras i lärarutbildningarna och att lärarnas färdigheter förbättras. Dessutom bör det finnas möjligheter att kompetensutveckling för redan verksamma lärare för att säkerställa att undervisningen är så effektiv och inkluderande som möjligt.

Expedition hälsa erbjuder material och metoder för att stödja pedagoger i förskolan i undervisningen om hälsa med focus på rättigheter, identitet, kropp, samtycke och relationer. Materialet håller både fakta och övningar för vuxna som arbetar i förskolan. Vi erbjuder även kompetensutveckling i dessa frågor för att stödja pedagogernas kontinuerliga professionella utveckling.

 

Kontakta oss!