Vad är Expedition Hälsa?

Expedition Hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som startade i mars 2022 och har sitt säte i Malmö. Projektets syfte är att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling, med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Det gör vi genom att tillsammans med barn i åldern 4-9 år ta fram ett pedagogiskt metodmaterial till personal inom förskola och skola. Projektet bidrar på detta sätt till att omsätta Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, till den dagliga pedagogiska verksamheten. Med stöd i forskning och med koppling till förskola och skolas styrdokument skall Expedition Hälsa arbeta med att underlätta och utveckla arbetet med undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Projektet samverkar med regionala och lokala aktörer som t ex och Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad, samt med nationella aktörer så som RFSU.

Vad gör ni just nu i projektet?

Just nu är vi inne i en mycket spännande fas av vår expedition. Vi besöker barn i förskolor och skolor för att lyssna in vad barn kan och vill veta om hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Detta för att kunna använda oss av barnens expertis som grund för projektet. Våra pedagoger och sexologer har tagit fram åldersanpassade frågor och övningar som vi använder i barngrupperna, barnens funderingar och frågor kommer att vara det vi utgår ifrån när vi skapar vårt metodmaterial.

Under projektstarten fortbildar vi varandra internt för att säkerställa en hög genomgående kunskapsnivå och kommer under projektets gång att fortlöpande ta in fler perspektiv än de vi har i projektgruppen. I projektet har vi hög sammanlagd kompetens inom pedagogik och sexologi med speciellt fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.

Parallellt arbetar vi med att ta fram en digital plattform där vi kommer att samla bland annat pedagogisk kunskap, nyheter om projektet och inspirerande filmer. Hemsidan kommer att lanseras i december 2022.

Vilken organisation ligger bakom projektet?

Föreningen Jämlikt.nu är huvudman för projektet Expedition Hälsa. Föreningen har funnits sedan 2006 och syftar till att förbättra barns och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Vill du läsa mer om föreningens organisation och verksamhet hittar du hemsidan här: jamlikt.nu

Hur ska metoden tas fram?

Barns rätt till kunskap och delaktighet kring sin hälsa är central för oss, därför är barn med genom hela processen när vi tar fram ett metodmaterial som rör dem! Vi vill att barn får möjlighet att berätta vad de tänker, vill och behöver lära sig mer om, samt vad de tycker att förskolan och skolan bör undervisa om när det gäller frågor om deras hälsa.

Under sex månader träffar Expedition Hälsa över 200 barn mellan 4 och 9 år inom förskola, förskoleklass och årskurs 1-2 i olika städer.

I ett första skede lyssnar vi in barns tankar, funderingar och kunskap i frågor om rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer för att ha med barnens perspektiv i vår fortsatta planering och utformandet av nästa steg. Därefter träffar projektet olika barngrupper i förskola och skola för att tillsammans med barnen och deras pedagoger skapa metoder och övningar som kan användas i undervisningen. På så sätt kan metodmaterialet bli så relevant som möjligt i verksamheten samt spegla barns delaktighet.

Utöver att lyssna in barns tankar, kunskaper och åsikter i dessa frågor så samlar vi även in perspektiv från referensgrupper, expertpersoner och organisationer, som på olika vis arbetar med frågor som rör rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer för att lyssna in deras synpunkter, tips och råd om det pedagogiska material vi skapar. För att behålla ett normkritiskt/normkreativt arbetssätt genom hela processen har vi även kontinuerligt interna etikmöten där vi diskuterar frågor som rör tillgänglighet, mångfald och normkritiska perspektiv.

Parallellt med framtagandet och barnträffarna och även i slutfasen av processen analyseras och bearbetas materialet utifrån den forskning som finns inom området. Det gör vi för att säkerställa att metodmaterial har tydlig vetenskaplig grund och är väl förankrat i forskning.

Varför är det viktigt att prata med barn om rätten till hälsa?

För att barn ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa, en rättighet barn har enligt Barnkonventionen artikel 24, så är det viktigt att barn får tillfälle att prata om hela sin hälsa. Tidiga samtal och kommunikation om hälsa så som rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer har stor betydelse på för barns hälsa genom hela deras liv.  Det är en viktig del för att ge barn förutsättningar för en hälsosam sexuell utveckling.  Här ser vi att förskolans och skolans pedagoger har en viktig roll i att introducera kunskap till alla barn, vilket Expedition Hälsa stöttar.

Barn är från en tidig ålder nyfikna och har tankar och frågor kring många olika ämnen inklusive sexualitet, sexuell hälsa och utveckling. Forskning visar att barn ofta inte får det stöd och den information som de behöver under sin uppväxt för att nå bästa möjliga hälsa och utveckling, vilket i sin tur kan resultera i psykisk och fysisk lidande senare i livet. Det har Expedition Hälsa! uppmärksammat och vill vara en del av för att ändra på. Genom att hjälpa vuxna att öppna upp för fler samtal med barn i dessa frågor så stöttar vi barns kunskapsinhämtning och ger dem fler möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa.

Vad säger Barnkonventionen om barns sexuella hälsa?

Barnkonventionen är lag i Sverige och förbinder oss till att tillgodose barns rättigheter. Artikel 24 erkänner varje barns rätt till bästa möjliga hälsa – att växa och utvecklas fysiskt, emotionellt och socialt.  Rätten till hälsa omfattar flera aspekter, bland annat att bestämma över sin egen kropp och hälsa, inklusive friheten att göra ansvarsfulla val. För att utveckla en stärkt hälsa under hela livet behöver barn lära sig om kroppen, känslor, relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och välbefinnande redan från tidig ålder. Rätten till hälsa innebär även rätten till information, kunskap och undervisning om sin hälsa, mognadsprocesser och utveckling vilket framgår i de förtydliganden som FNs Barnrättskommitté tagit fram:

Undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa bör handla om självmedvetenhet och kunskap om kroppen, både anatomiska, fysiologiska och känslomässiga aspekter, och ska vara tillgänglig för alla barn, flickor som pojkar. Den bör innehålla fakta kring sexuell hälsa och välbefinnande, till exempel om kroppsförändringar och mognadsprocesser, och bör vara utformad på ett sådant sätt att barn kan få kunskap om reproduktiv hälsa och förebyggandet av könsrelaterat våld, och anta ett ansvarsfullt sexuellt beteende. (Barnombudsmannen, 2013:12, i FNs Barnrättskommitté Allmänna kommentarer nr 15)

Hur kan vi ge barn kroppslig integritet?

När barn får en positiv och bejakande känsla för kroppen och hälsan så stärker det deras självkänsla. Barn har behov av att få lov att vara utforskande i sin sexualitet och sina känslor. Barn som utforskat kroppen och känt in sina egna önskningar har ökad förmåga att kunna avgöra vad de vill och inte vill samt att dra gränser utifrån det både i nutid och senare i livet. Utforskandet ger dem en del av deras kroppsliga integritet.

Att skydda barns kroppsliga integritet i relation till sexualitet innebär inte enbart att skydda barn från skada. Skyddet innebär även att låta barn utvecklas som sexuella personer, vilka kan utforska sin sexualitet, känslor och önskningar och agera utifrån dem, åtminstone inom rimliga gränser. Detta kräver integritet och förtroende, och att ge barn tillräckligt med utrymme för att göra val – de ska inte och bör absolut inte kontrolleras 24/7. … Exponering för faror bör begränsas, men inte genom att offra för mycket av integritet och självständighet. (Graf, G. & Schweiger, G., 2017:177. Body and Sexuality iEthics and the Endangerment of Children’s Bodies)

Hur samverkar projektet med förskola och skola?

Expedition Hälsa arbetar med att ha ett barnperspektiv som genomsyrar alla delar av projektet, en viktig del för att ge barn delaktighet och inflytande över beslut som rör deras liv (Barnkonventionen artikel 12). Barns kunskap och tankar om rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. är grunden i skapandet av det metodmaterial som Expedition Hälsa tar fram. För att kunna ta avstamp i ett barnperspektiv behöver vi träffa barn.

Expedition Hälsa har ett samarbete med olika förskolor och skolor som har bjudit in oss till deras verksamhet i olika stadier av projektet. Det innebär att vi träffar barn och pedagoger i olika faser av projektet, både inför planering, i genomförande och i efterarbetet med analys och återkoppling.

När vi träffar barn ute i verksamheten gör vi alltid det tillsammans med barnens ordinarie pedagoger, i deras vanliga vardag. Det gör vi för att tillgodose barnens trygghet samt att ge pedagogerna möjlighet att fånga upp och bemöta eventuella frågor och tankar som kommer upp efter att Expedition Hälsa har lämnat barngruppen. Pedagogerna som deltar när vi träffar barngrupper ger även projektet återkoppling efter varje träff samt i en avslutande träff med fokus på uppföljning, analys och utveckling.

Under våren 2022 träffade vi över 100 barn i olika förskolor och skolor för att lyssna in deras tankar och funderingar. För att vi ska kunna skapa pedagogiska metoder för undervisning som på sikt ska hjälpa barn till en bättre hälsa behöver vi börja med en god förståelse om vad barn i åldern 4-9 år kan och vill veta mer om och vad de redan kan om rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.  Med erfarenheten och kunskapen från våra träffar med barngrupperna så arbetar vi under hösten 2022 och vintern 2023 med nya förskolor och skolor för att gemensamt ta fram metoder och övningar tillsammans med barn och pedagoger så att materialet dels är åldersanspassade, dels är testade i barngrupper samt att övningarna och metoden analyserats i flera led.

Subscribe to our newsletter!