Sexualitetsutveckling – för alla barns rätt till hälsa!

För att ge barn bästa förutsättningar för att utveckla en positiv syn på sin kropp och sin hälsa behöver barn vuxnas stöd och vägledning.

Barn är naturligt nyfikna och har tankar och frågor om kroppen från en tidig ålder. Det behöver vuxna tidigt fånga upp.

För att ge barn bästa förutsättningar för att utveckla en positiv syn på sin kropp och sin hälsa behöver barn vuxnas stöd och vägledning. Tidiga samtal, undervisning och en öppen kommunikation kring rättigheter, kroppen, identitet, sexualitet, samtycke och relationer är något som har stor betydelse för barns hälsa genom hela deras liv.

Samtal med barn ska alltid hållas utifrån barnets mognadsnivå vilket gör att samtalen behöver återkomma kontinuerligt under hela barndomen. Sexualkunskap för yngre barn handlar om att ge grundläggande kunskap och förståelse om kroppens anatomi och fysiologi, känslor, sinnen, relationer, normer och hur vi kan hjälpa barn till en välmående kropp och hälsa. Sexualkunskap för yngre barn handlar därför oerhört lite om det vuxna kanske spontant tänker som sexuella handlingar eller den undervisning som ges till äldre barn på högstadiet och gymnasiet. Med de yngre barnen är fokus självkännedom, känslor, kroppskunskap, relationell förmåga till samspel, samtycke och att tränas i att tycka och uttrycka sitt eget ja eller nej.

Vuxna behöver ha kunskap om barns sexuella hälsa och utveckling samt ha metoder för att ge barn förståelse av ett emotionellt perspektiv på sexualiteten.

Det är annars lätt att enbart prata om risk och skydd. Att skydda barns kroppsliga integritet innebär både att motverka skada och i lika hög grad att ge barnen möjligheter att utvecklas kring kropp och sexualitet. När barn får en positiv och bejakande känsla för kroppen och hälsan så stärker det självkänslan. Barn är i sin natur utforskande och behöver ges utrymme och möjlighet att utforska kroppen, sexualiteten och sina känslor.

Barn som utforskat kroppen och känt in sina egna önskningar får en ökad förmåga att stå emot till exempel grupptryck samt ökad förmåga att kunna avgöra och dra gränser utifrån vad just de vill eller inte vill. Utforskandet ger barnen en del av deras kroppsliga integritet både i nutid och för senare tillfällen i livet. Sexualitet och tillgång till sexualkunskap är relevant för barns medvetenhet om och förståelse för sin kropp och önskering, vilket påverkar deras hälsa och välbefinnande. Sexualitet är en viktig del av livet och berör frågor som social interaktion, identitet, självkännedom, samhällsnormer, utsatthet samt utveckling och aktörskap.