För pedagoger i förskola

Vilka frågor tas upp i Expedition hälsas material?

Expedition hälsas material stöttar er i arbetet med frågor kring hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer.

Varför är det viktigt att arbeta med frågor kring sexualitet, samtycke och relationer i skolan?

Barn är tidigt nyfikna på frågor som rör kroppen, känslor, sinnen, relationer, identitet, normer och andra livsfrågor. Kunskaperna kring dessa frågor är rättigheter formulerade både i barnkonventionen och i läroplanerna. Därför är det viktigt att vuxna som möter barn i skolan har kunskap och metoder för att bejaka barnens nyfikenhet och intresse för dessa frågor.
Enligt skolans läroplans har skolan ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. LGR22
Barn har alltså rättigheter som rör frågorna både i läroplanerna för skolan samt i barnkonventionen som nu är lag sedan 2020. Även diskrimineringslagen berör barnen i skolan liksom alla människor i Sverige.
För att guida i vilken kunskap barn har behov av och rätt till har WHO och Unesco tagit fram riktlinjer för olika åldrar.
Riktlinjerna bygger på forskning som ser vad barnen har behov av att veta och hur det påverkar ur både perspektiv som skyddar dem från övergrepp och som främjar deras hälsa och välbefinnande nu såväl som i framtida vuxen ålder.
Barn har väldigt olika förutsättningar både individuellt och utifrån olika parametrar i uppväxtvillkor och resurser i familjen. De tillbringar många timmar av sin uppväxt i skolan och det är därför naturligt att skolan är en plats där barnens utforskande kring hälsa, rättigheter, kropp, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer sker. Skolan är också en plats där kunskap om barns utveckling och lärande är centralt samt en likvärdighet kan erbjudas för alla barn oavsett vika villkor som finns i hemmet. Därför är det viktigt att vuxna i skolan är kunniga och trygga i att möta barnen i deras utforskande, så att barnen kan få en trygg grund att stå på både idag och i framtiden.
Barn har en medfödd nyfikenhet för sin omgivning, och detta inkluderar kroppen – dess utveckling och funktioner, relationer, sexualitet, känslor, sinnen och normer. Och det är vuxenvärldens ansvar att möta barnens nyfikenhet, kunskapstörst och frågor på ett bejakande vis, utan skam för att barnen ska få ett tryggt förhållande till sig själva och sin omgivning.
Dock är det inte alltid så lätt att veta hur en kan börja arbeta med dessa frågor. Barns hälsa utifrån rättigheter, kropp, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer kan vara laddade frågor och vi som vuxna bär med oss en massa föreställningar och erfarenheter som påverkar hur vi kan möta barnen i deras lärande. Expedition hälsa vill med våra metoder och övningar stötta pedagoger i den viktiga undervisningen kring dessa frågor.
Hänvisning till materialet

Hur kan vi arbeta kring dessa frågor med barn i skolan?

Det viktigaste är att prata om det! Ifall vi inte har tillräcklig kunskap för att känna oss trygga i vad som är en bra nivå för barnen så är en bra grund att kolla av med barnen själva, var deras kunskap är och vad de undrar över. När vi utgår ifrån vad barnen själva behöver för kunskap i sina liv så vet vi att vi lägger oss på den nivån de faktiskt är.
Nästa steg är att ta reda på saker både själva för vår egen förberedelse och tillsammans med barnen (beroende på vad det gäller). Vi kan också behöva fundera över inom vilka ämnen vi ska arbeta med vilka teman.
Viktiga grunder att ha med oss in i arbetet är att ha ett normkritiskt språk och tankesätt, så att vi inkluderar och får så många barn som möjligt att känna igen sig, sin situation och sin framtid, att känna sig representerad. Det är också grundläggande att ha en så kallad friskingång, det vill säga att prata och svara utifrån barnens frågor på ett livsbejakande sätt och fokusera på positiva aspekter. Alltså så att arbetet handlar mer om rättigheter, välmåendeperspektiv och hälsofrämjande, än om risker eller vad som är farligt och barnen behöver skyddas ifrån – de har också rätt till ett härligt liv med positiva relationer och en trygg identitetsutveckling. Detta uppnår vi enligt forskningen bäst genom relationell pedagogik, eftersom trygga positiva relationer öppnar för möjligheterna att ställa alla olika typer av frågor och förvänta sig respektfulla informativa svar.
Genom Expedition hälsas material får ni en rad övningar kring olika aspekter av hälsa, rättigheter, kropp, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer som stöd och metod att möta barnen på ett ålders- och mognadsanpassat sätt. Du får hjälp och stöd både med att öka dina egna kunskaper didaktiskt och kunskapsmässigt, samt med övningar som du kan ta med dig in i klassrummet. Övningarna skapar underlag för reflektioner tillsammans med barnen genom sång, film, lek, spel, drama och pyssel med mera. Allt för att ge barn förutsättningar för sin identitetsutveckling, språkutveckling samt inflytande och delaktighet.
Vi håller också i kompetenshöjande föreläsningar/workshops kring vårt material och frågor kopplade till barns hälsa med fokus på rättigheter, kropp, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Kontakta oss