För rektor i skolan

Som rektor i skolan har du en viktig roll. Hur du leder och stöttar din personals arbete med barn påverkar och gör skillnad. Lämna inget barn någonsin utanför!

Rätt förutsättningar.

Du ansvarar för att rätt förutsättningar finns för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer och att pedagogerna har kunskap och verktyg som de behöver för att kunna bemöta barns nyfikenhet. Enligt barnkonventionen, läroplanen och internationella riktlinjer bör barn lära sig om hälsa, kropp, identitet, rättigheter, samtycke och relationer från en tidig ålder för att främja en hälsosam utveckling, vilket kan öka självkänsla, självmedvetenhet, självgodkännande och förtroende för nu och framtiden. Därför är det viktigt att vuxna nära barnen har goda kunskaper och känner trygga på dessa områden så att de kan svara på alla frågor som barnen ställer.

Rätt information och kunskap.

Som rektor har du ett extra ansvar för att pedagogerna i skolan kan ge barnen rätt information och kunskap i dessa frågor och att undervisningen utformas på ett åldersanpassat sätt som stöttar barnens behov och rättigheter. WHO och UNESCOs riktlinjer kring sexualkunskapsundervisning till barn vill att barn ska ges  ålderpassad information och förutsättningar för att främja hälsosam utveckling och välbefinnande.

Expedition hälsa har material och metoder för att pedagoger i skolan ska kunna ge undervisning till barnen i frågor som rör hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, känslor, samtycke, samspel och relationer.  Materialet håller både fakta och övningar. Vi erbjuder även kompetenshöjande utbildning och workshop  i dessa frågor för att stödja pedagoger.

LGR22

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Vad är din roll i att integrera dessa ämnen i skolans undervisning?

Rätten till information och kunskap är viktigt för att förbättra befolkningens hälsa och rättigheter och skolor spelar en viktig roll för att främja hälsa. I Sverige är Sexualitet, samtycke och relationer ett brett och obligatoriskt kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer genom hela skolgången, från förskoleklassen. Det innebär att vi behöver arbeta förberedande med detta precis som vi gör med skolans andra kunskapsområden som exempelvis matematik. I skolan ska kunskapsområdet  sexualitet, samtycke och relationer behandlas i alla ämnen, löpande genom skolgången. Det betyder att alla pedagoger behöver ha grundläggande kunskaper om hur de kan undervisa Sexualitet, samtycke och relationer.

Som en person nära barn pedagoger är en av de personen som ett barn kommer till med frågor eller nyfikenhet. Barn är naturligt nyfikna och lära sig ständigt om sig själva och sin omgivning, vilket leder till många frågor och fantasier som vi kan förbise i vårt dagliga liv. Det är dock viktigt att förstå grunderna i dessa ämnen så att barn känner sig bekväma med att prata med pedagoger och ställa frågor. Genom att ge pedagoger en djupare förståelse för frågorna, kan de skapa en trygg miljö där barnen kan lära sig om sin hälsa, kroppar, relationer, identiteter och rättigheter. Det bidrar också till att förebygga våld och utsatthet.

Skolan spelar en viktig roll för att främja och förbättra barns hälsa och välbefinnande. Detta inbegriper att stärka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Alla som arbetar i verksamheten har ett ansvar för att barnen ska må bra, utvecklas och lära sig, och både förskolan och skolan ska uppmärksamma hälso- och livsfrågor. Dessutom är det viktigt att upprätthålla kontinuiteten i detta avseende. Barnen borde ha möjligheter att bidra till kunskapsutveckling på olika nivåer. Utbildning , är en progressiv process där kunskaper byggs på löpande genom skolgången. Därför är det viktigt att undervisningen återkommer genom skolgången. Eleverna bör också spela en aktiv roll i att bygga vidare på den kunskap och färdigheter. Detta stärker kvaliteten i utbildningen och ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande.

LGR22

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:

  • utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
  • undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,
  • kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen…

Hur ser undervisningen i dessa frågor ut i Sverige?

Sverige har en lång historia av sexualundervisning. Ända sedan tidigt 1900-tal har det funnits en strävan att alla barn ska få ta del av undervisning om sexualitets frågor. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var tidigt drivande i frågan och under 1930-talet tog RFSU med Elise Ottesen Jensen i spetsen över stafettpinnen kring sexualundervisning. Under 1940-talet skapades riktlinjer för grundskolan och gymnasiet. År 1955 blev Sex- och samlevnadsundervisning obligatorisk för elever i Sverige och på grund av läroplansändringarna den 1 juli 2022 byttes namnet till Sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen syftar till att ge elever en helhetsbild av sexualitet och relationer och att säkra att barn och unga skulle vara välinformerade kring frågor som rör biologiska, sociala och moraliska aspekter av sexualitet.

Skolans uppdrag innebär ett ansvar för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin identitet i trygghet och att få förståelse för sin kroppsliga och personliga integritet. Identitet och kroppslig integritet är ämnen som finns inom sexualitetsbegreppet och går hand i hand med den sexualundervisning barn i skola behöver få med sig.

Sedan 2022 har Expedition, med stöd av organisationer som RFSU, arbetat för att alla barn har tillgång till den ålderpassad information och de kunskaper de resurs som krävs för hälsosam tillväxt och utveckling. Inget barn bör lämnas kvar och varje barns behov och röst bör beaktas!

LGR22

Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer koppla de till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska
även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Vad säger de nuvarande riktlinjerna och lagarna?

Skolan spelar en viktigt roll i att främja barns hälsa och välbefinnande, och en viktig del av detta är undervisningen i ämnen som rör hälsa, rättigheter, kroppen, sexualitet, identitet, samspel, relationer och normer. Enligt FN:s barnrättskommitté ska undervisning i sexuell hälsa och reproduktion vara tillgänglig för alla barn, oavsett kön, och bör inkludera kunskap om kroppen, känslor, mognadsprocesser, samspel, relationer och normer. Barn har rätt till information och undervisning om dessa ämnen enligt barnkonventionen, som gäller för alla barn oavsett ålder.

Världshälsoorganisationen (WHO) och UNESCO har utarbetat riktlinjer och handledningar för omfattande sexualundervisning för barn i olika åldrar, inklusive för de yngre åldersgrupperna. För yngre barn handlar undervisningen bland annat om att främja självkännedom, trygghet, förståelse för kroppen och förmågan att kommunicera och skapa relationer. Det finns också betoning på att främja barns känslomässiga utveckling, vilket är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. Genom att ge barn möjligheter att förstå och uttrycka sina känslor kan vi bidra till deras kognitiva utveckling och främja hälsa och välbefinnande på lång sikt.

LGR22
Skolan ska ansvara för att varje elev

  • har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om
    hedersrelaterat våld och förtryck,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,
    miljön och samhället.

Hur kan jag påverka främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i skolan?

Som rektor har du möjlighet att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) genom att genomföra omfattande/holistisk sexuella undervisning baserade på skolans läroplan. Detta kan åstadkommas genom att förespråka åldersanpassad holistisk undervisning som omfattar ämnen som hälsa, kropp, sexualitet, identitet, rättigheter, samtycke, relationer och normer. Du kan förbereda pedagoger genom att ge dem utbildning för att se till att de är utrustade för att ge evidensbaserad information och stödja elevernas behov. Det är viktigt att skapa en trygg och inkluderande miljö där eleverna känner sig bekväma med att diskutera dessa ämnen och söka stöd när det behövs. Du kan samarbeta med vårdnadshavare, samhällsorganisationer och experter på området för att förstärka budskapen om dessa ämnen både i och utanför klassrummet.

LGR22
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Vilken typ av utbildning finns tillgänglig för pedagoger?

Under de senaste åren har många viktiga insatser och förändringar genomförts inom undervisningssystemet i Sverige. Undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer är idag mer integrerad i olika ämne än tidigare, och flera kompetenshöjande insatser har genomförts. Trots att dagens läroplaner ger goda förutsättningar för en holistisk och mångfacetterad undervisning finns det fortfarande utmaningar med likvärdighet och kvalitet i undervisningen.

För att ta itu med dessa utmaningar behöver pedagoger och andra yrkesgrupper inom förskolan öka sin kompetens och känna sig trygga i att hantera dessa frågor. Det är därför viktigt att kunskap och förståelse för sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter integreras i lärarutbildningarna och att lärarnas färdigheter förbättras. Dessutom bör det finnas möjligheter att kompetensutveckling för redan verksamma lärare för att säkerställa att undervisningen är så effektiv och inkluderande som möjligt.

Expedition hälsa erbjuder material och metoder för att stödja pedagoger i skolan i undervisningen om hälsa med focus på rättigheter, kropp, känslor, normer, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Materialet håller både fakta och övningar för vuxna som arbetar i skolan och förskolan. Vi erbjuder även kompetenshöjande utbildningar och workshops i dessa frågor för att stödja pedagoger.

Kontakta oss!