Barns har rätt att få kunskap om hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer och dessa teman finns på olika sätt synliga i förskolans och skolans läroplaner.  

I förskolan ska undervisningen främja barns utveckling, hälsa och välmående och stimulera till intresse för hälsa. Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att få utveckla sin identitet och uppmärksamma livsfrågor som berör barnens vardag, och barnen ska ges möjlighet att utforska och förstå kroppslig och personlig integritet och utveckla en kroppsuppfattning. Förskolan ska även ge barnen möjlighet att utveckla tillitsfulla relationer, empati och omtanke (Lpfö 18).    

Inom grundskolan ska barn återkommande under hela skolgången få lära sig om sexualitet, samtycke och relationer och undervisningen ska främja barns hälsa och ge förståelse för rättigheter, samtycke, maktstrukturer, jämställdhet, kroppslig och personlig integritet mm (lgr22).  

Expedition hälsa arbetar med att stötta förskolor och skolor i undervisningen kring hälsa, rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Vi tillhandahåller material och kompetensutveckling i dessa frågor för personal inom förskolan och skolan.